مد و مدگرایی http://mod-modgeraie.mihanblog.com 2018-06-19T15:05:34+01:00 text/html 2009-02-14T16:42:34+01:00 mod-modgeraie.mihanblog.com سیما سمندی و سالیناز طاهر زاده مقدمه http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/15 <FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4><FONT size=4> <P align=right><FONT size=4><STRONG>تعریف مد در اصطلاح و لغت:</STRONG></FONT></P> <P align=right></P> <P align=justify><FONT size=2><STRONG>به طورکلی (مد) از نظر لغوی به معنب سلیقه، اُسلوب، روش، شیوه، رسم، موافق رسم و باب روز است». ولی از نظر اصطلاحی یک پدیده اجتماعی است که به دلایل مختلف در یک زمان معین رواج پیدا میکند. به عبارت دیگر، (مد) به الگوی رایجی گفته میشود که در یک مقطع زمانی برخی آن را میپذیرند. مسئله مُد از دو جنبه قابل بررسی است: 1. جنبه مادی و از نشانههای آن مانند: اتومبیل، لوازم منزل و پوشاک. 2. جنبه غیرمادی: از نمونههای این نوع مدگرایی رفتارها، نحوه زندگی، نوع نگرش و نظراتی است که در یک دوره زمانی پدیدار میشود<FONT face=Tahoma>.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمونه ای از مد غربی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمونه ای از مد اسلامی</STRONG></FONT></P> <P align=justify><STRONG><IMG style="WIDTH: 242px; HEIGHT: 439px" height=347 alt="" hspace=0 src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41kdY-od%2B6L._SL500_.jpg" width=244 align=baseline border=0><IMG style="WIDTH: 255px; HEIGHT: 439px" height=471 alt="" hspace=0 src="http://www.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8605/mod2-zr.jpg" width=188 align=baseline border=0></STRONG></P> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=right><STRONG>فهرست مطالب وبلاگ:</STRONG></P><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2> <P align=justify><A title="" href="http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/7" target=_blank><FONT size=3><STRONG>تشریح مد و انواع آن از نظر دین</STRONG></FONT></A></P> <P align=justify><A title="" href="http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/8" target=_blank><FONT size=3><STRONG>ریشه یابی مد</STRONG></FONT></A></P> <P align=justify><A title="" href="http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/9" target=_blank><FONT size=3><STRONG>مد و تنوع طلبی در نهاد آدمی</STRONG></FONT></A></P> <P align=justify><A title="" href="http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/10" target=_blank><FONT size=3><STRONG>علل گرایش جوانان به مد</STRONG></FONT></A></P> <P align=justify><A title="" href="http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/11" target=_blank><FONT size=3><STRONG>اثرات مد و مدگرایی بر جامعه و جوانان</STRONG></FONT></A></P> <P align=justify><A title="" href="http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/12" target=_blank><FONT size=3><STRONG>مد در ایران</STRONG></FONT></A></P> <P align=justify><A title="" href="http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/13" target=_blank><FONT size=3><STRONG>در مواجه با مد چه باید کرد؟</STRONG></FONT></A></P><FONT size=3> <P align=justify><A title="" href="http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/14" target=_blank><STRONG>نظریه های دو مورد از نظریه پردازان در مورد مد</STRONG></A></P> <P align=justify><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=2><STRONG>لینک منابع:</STRONG></FONT></P> <P align=left><FONT size=2><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT><A href="http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1705666"><FONT size=2><STRONG>http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1705666</STRONG></FONT></A></P> <P align=left><A href="http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=43225"><FONT size=2><STRONG>http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=43225</STRONG></FONT></A></P> <P align=left><A href="http://www.shadkami.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=358:2008-11-22-19-03-28&amp;catid=61:-55&amp;Itemid=110"><FONT size=2><STRONG>http://www.shadkami.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=358:2008-11-22-19-03-28&amp;catid=61:-55&amp;Itemid=110</STRONG></FONT></A></P> <P align=right></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=2><FONT size=3></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2009-02-14T16:35:52+01:00 mod-modgeraie.mihanblog.com سیما سمندی و سالیناز طاهر زاده نظریه های دو مورد از نظریه پردازان در مورد مد http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/14 <P align=justify><BR><FONT size=2><STRONG><FONT color=#ff0000><FONT size=4><FONT face=Tahoma>سازگاری خودانگیخته</FONT>:</FONT> </FONT><BR>«<FONT face=Tahoma>هربرت بولومر» یكی ازمهم ترین نظریه پردازان كنش متقابل، معتقد است كه مدها بیانگر سازگاری خودانگیخته عظیمی از جمعیت كشورها با محیط آنهاست . این تطابق طی دو مرحله نوآوری و انتخاب صورت می گیرد . در مرحله نوآوری تمامی مدهای جدید با توجه به پذیرش اجتماعی به وجود می آید ، اما برخی از آنها نادیده گرفته می شود. درمرحله انتخاب، مد اشاعه می یابد. این فرآیند دارای سه كاركرد می باشد؛ اول انتخاب میان مدل های مختلف ، موجب انتخاب مدل های مناسب تر می شود و این امر موجب هم شكل شدن افراد می گردد . دوم مدل ها طی یك روند منظم از گذشته به آینده حركت می كنند . سوم این احساس مشترك را پرورانده ، شكل داده و یك تجانس روحی به وجود آورده كه آنها در مقابل مدهای گذشته قرار می دهد. طبیعت مد با ارتباط ذاتی دومفهوم بیان می شود : مد داروخارج از مد . بولومراشاره كرده كه این واژه ها مشخص كننده یك الگوی مداوم تغییراست كه گروه های خاص به طورموقتی آن را می پذیرند تا دوباره جایگزین شوند. هرچند كه مد را در محدوده الگوهای زینتی قرار می دهند . اما تغییر مد در بسیاری ازجنبه های زندگی نسبتا مستقل بوده، تحت تاثیر آن قرار دارند و بدون آنكه به جنبه های دیگر زندگی تاثیر گذارند ، تغییر می یابند</FONT> . <BR><FONT face=Tahoma>طبق گفته بولومر ، مدها به جنبه های دیگر زندگی تاثیر نمی گذارند ، ولی خود از آن تاثیر می پذیرند . این در حالی است كه مشاهده می گردد كه اگر یك پدیده برای فرد بیشتر از هر چیز اهمیت داشته باشد و فرصت های مناسبی در دستیابی به اهدافش بیابد ، در عمل مدگرا شده و سعی می كند گرایش بیشتری به آن پیدا كند . در این حالت زندگی را از منظر به روز بودن یا نبودن نگریسته و بدین سان تاثیر زیادی در زندگی اش باقی می گذارد . این مطالب از آنجا سرچشمه می گردد كه هر ابزاری در كنار خود ایدئولوژی خود را هم به همراه می آورد</FONT> . </STRONG></FONT></P> <P align=justify><BR><FONT size=2><STRONG><FONT size=4><FONT color=#ff0000><FONT face=Tahoma>ناهمنوایی</FONT>: <BR></FONT></FONT><FONT face=Tahoma>هرجامعه در درون خود ارزش ها وهنجارهای خاصی را تعریف كرده كه تخطی ازآن ناهنجاری محسوب می شود. به عقیده «تالكوت پارسونز» كجروی امری نسبی است، چرا كه عملی كه ممكن است ازنظر جامعه كجروی محسوب شود ، دسته ای آن را هنجاربدانند</FONT> . <BR>«<FONT face=Tahoma>رابرت مرتن» معتقد است كه آدم ناهمنوا الزاما خطاكار نیست . وی بین ناهمنوایی و كجروی تمایز قائل شده است . بسیاری از افراد ناهمنوا ، نظیر منتقدین فرهنگی و اصلاح طلبان اجتماعی ، رفتار ناهمنوایانه خود ، یعنی عدم پذیرش اهداف یا راهكار از دیگران را پنهان نمی كنند و برای این امر توجیهات خاص خود را دارند . افراد دیگری را كه می توان در دسته ناهمنوایان جای داد ، مدگرایان جوانی هستند كه برای عمل خود دلایل خاص خود را دارند هرچند كه این رفتارها با هنجار و فرهنگ حاكم در جامعه ناسازگار باشد . از جمله دلایل آنها تنوع طلبی است كه می توان آن را پذیرفت زیرا از نظر روانی با ویژگی شخصیتی جوان سازگار است . می توان گفت كه هر منحرفی ناهمنوا است ، ولی هر ناهمنوایی منحرف نیست . بر اساس نظریه مرتن ، مدگرایان ناهمنوا خوانده می شوند، اما نمی توان آنها را در حوزه انحراف اجتماعی قرار داد . حتی ممكن است اصول و روش های ناهمنوایان به علت تغییر در هنجارها و ارزش ها ، در زندگی مردم قرار گیرد و عدول از آن ناهمنوایی و انحراف تلقی شود. به نظر«آنتونی گیدنز» ، هنجارها درمیان فرهنگ های مختلف وحتی بین خرده فرهنگ های گوناگون درون یك جامعه فرق می كنند. مثلاهنجاری كه درفرهنگی ، طبیعی قلمداد می شود، درفرهنگی دیگرانحراف به حساب می آید . كجروی را می توان ناهمنوایی با هنجار یا مجموعه هنجارهای معینی تعریف كرد كه توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در اجتماع یا جامعه ای پذیرفته شده است . هیچ جامعه ای را نمی توان به سادگی به كسانی كه از هنجارهای منحرف می شوند و كسانی كه با آنها همنوایی می كنند ، تقسیم كرد . از آنجا كه همه كجروها در یك طبقه قرار نمی گیرند ، می توانند چندین دسته باشند با تخلف های متفاوت ، یعنی منحرفین درجه بندی شده به ترتیب تخلف های شان. همه هنجارهای اجتماعی با ضمانت های اجرایی همراه هستند كه ازآنها درمقابل ناهمنوایی حمایت می كنند. ضمانت اجرایی هر واكنشی از سوی دیگران نسبت به رفتار یك فرد یا گروه است كه هدفش تامین اطلاعات از هنجار معینی می باشد</FONT> .<BR><FONT face=Tahoma>ضمانت اجرایی ممكن است مثبت باشد (دادن پاداش برای همنوایی) یا منفی (تنبیه برای رفتاری كه همنوایی نمی كند) ضمانت اجرایی به دوصورت رسمی (مانند نظام كیفری) وغیررسمی (مانند خانواده) می باشد. مدگرایی جوانان عملی نیست كه نیازمند به ضمانت اجرایی رسمی داشته باشند، چرا كه جوانان ذاتا تنوع طلب بوده واین عمل باعث ناهمنوایی آنان با هنجارهایی جامعه می شود. به همین منظورباید به جوانان طریقه درست همنوایی كردن با رعایت هنجارها را آموخت . ضمانت اجرایی غیر رسمی (مثل تائید نشدن این رفتارها ازطریق خانواده) نیزمی تواند نتایج خوبی داشته باشد</FONT> . </STRONG></FONT></P> <P align=justify><BR><FONT size=2><STRONG><FONT color=#ff6666><FONT size=4><FONT color=#ff0000><FONT face=Tahoma>مدگرایی وگروه مرجع</FONT>: </FONT><BR></FONT></FONT><FONT face=Tahoma>طبق نظر «ماركس» اگر خانه ای بزرگ یا كوچك، مشابه خانه های اطرافش باشد، نیاز اجتماعی سكونت را به راحتی مرتفع می كند؛ اما اگریك خانه بزرگ دركنار یك خانه كوچك باشد، اعضای خانه كوچك، خود را دریك كلبه تصورمی كنند. گروه مرجع به عنوان ابزاری كه ما را در تصمیم گیری یاری می كند، می تواند نقش مهمی درزندگی ما ایفا كند. بدیهی است كه عموما ما به مقایسه ابعاد مطلوب می پردازیم ؛ ازاین روتلاش می كنیم تا برای كسب پایگاه شبیه پایگاه مطلوبیت را درخود احیا كنیم و همیشه گروهی را به عنوان گروه مرجع درنظرداشته باشیم؛ این گروه مرجع معیارمقایسه ما می باشد . بسیاری از لباس هایی كه ما می پوشیم در ابتدا توسط هنرپیشگان و ورزشكاران پوشیده شده ، سپس به بازار عرضه می گردد و چون همین طرح توسط آنها پوشیده شده ، مردم آنها را خریداری كرده و استفاده می كنند. «تورشتاین وبلن» مد را وسیله ای برای این كه افراد نشان دهند ثروتمند وباشخصیت ویا دارای اندیشه های بخصوصی هستند، می داند ؛ لذا به محض اینكه مدی درجامعه گسترده شد، اشراف زادگان وثروتمندان به سراغ این مد جدید می روند ؛ چرا كه مد قدیمی دیگر آنها را از طبقات دیگر جامعه متمایز نمی كند</FONT> . </STRONG></FONT></P> text/html 2009-02-14T16:34:36+01:00 mod-modgeraie.mihanblog.com سیما سمندی و سالیناز طاهر زاده در مواجه با مد چه باید کرد؟ http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/13 <B> <P align=justify><FONT size=2>وقتی جریان مد به راه می‌افتد، عده‌ی زیادی از انسان‌ها، مانند هم عمل می‌كنند و به‌عبارتی، تنوع عقیده‌ها و سلیقه‌ها از بین می‌رود. این‌كار دراصل یك اهانت محسوب می شود چراكه به فرد القا شده كه «تو نمی‌توانی سلیقه‌ی خودت را اعمال كنی و این ما هستیم كه برای تو و جمع زیادی از افراد همانند خودت، تصمیم می‌گیریم<FONT face=Tahoma>.»</FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>یك انسان سالم و دارای حیات، نمی‌تواند قبول كند كه دیگران بدون درنظر گرفتن سلیقه‌ی او، سبكی برایش درنظر بگیرند و او بدون چون‌و‌چرا آن را بپذیرد! جالب آن است كه خود صاحبان مد، می‌دانند مد، یك انگیزش كوتاه‌مدت اجتماعی است و به این دلیل به‌سرعت در تلاش‌اند كه بعد از یک عمر كوتاه، یك پدیده‌ی جدید دیگر را پیشنهاد كنند<FONT face=Tahoma>.</FONT>بهتر است كه با ظهور یك طرح و سبك جدید در هر زمینه‌ای، آن را بسنجیم و با وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود تطبیق دهیم و یا حتی در مواردی، خودمان با سیلقه‌ی زیبا و دوست‌د‌اشتنی خود، مواردی به آن اضافه یا از آن كم كنیم و آن‌وقت آن را در زندگی پیاده کرده و به‌کار بندیم. ما می‌توانیم حتی در مواردی، مد جدید را اصلاً نپذیریم چون هیچ تناسبی با روحیه و وضعیت زندگی ما ندارد. در این‌صورت، احساس غرور و شعف می‌كنیم چراکه ما بر یك جریان از پیش تعیین‌شده و هدفدار كه تمایل دارد ما را تحت كنترل خود درآورد، غلبه كرده‌ایم<FONT face=Tahoma>. </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>این یك مهارت است، مهارت تسلط بر جزئیات تأثیرگذار اجتماعی كه به‌راحتی به‌دست نمی‌آید اما وقتی این مهارت كسب می‌شود، مانند تمامی مهارت‌ها، اعتماد‌به‌نفس فرد را بالا می‌برد<FONT face=Tahoma>. </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>هم‌چو آیینه مشو محو جمال دگران از دل و دیده فروشوی خیال دگران<FONT face=Tahoma> </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>در جهان بال و پر خویش گشودن آموز که پریدن نتوان با پر و بال دگران</FONT><FONT face=Tahoma><FONT size=2> </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>«</FONT></FONT><FONT size=2><FONT face="Times New Roman">اقبال لاهوری</FONT><FONT face=Tahoma>» </FONT></FONT></B><FONT face=Tahoma></P></FONT> text/html 2009-02-14T16:33:41+01:00 mod-modgeraie.mihanblog.com سیما سمندی و سالیناز طاهر زاده مد در ایران http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/12 <P align=justify><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>با نگاهی به تاریخ ایران، مشاهده می شود اززمان قاجاركه پای ایرانیان به فرنگ بازشد تا پایان عصرپهلوی، فصل متفاوتی درمدگرایی ایرانیان گشوده شد. آشنایی درباریان قاجاربا زندگی غربیان در پی مسافرت های پرهزینه به اروپا ، به نوعی نخستین گام درعرصه شناخت پوشش های غربی بود . ذكراین نكته ضروری است كه ایران به لحاظ واقع شدن برسرراه ابریشم ومنطقه خاورمیانه همواره گذرگاه تردد اقوام مختلف بوده، ولی غنای اسلامی وایرانی فرهنگ این سرزمین مانع تقلیدپذیری ازبیگانگان بود. با ضعف پادشاهان ایرانی، بویژه درعصرقاجار، به دلیل كاهش اعتماد به نفس و خودباوری ، علائم غربزدگی آشكار گردید . متاسفانه امیركبیرهم مجال نیافت تا الگوبرداری صحیح درعرصه فناوری را برای توسعه ملی كامل كند. ادامه تحصیل برخی ازایرانیان درفرنگ زمینه تغییردیدگاه نسبت به هویت مذهبی وملی را پدید آورد وانحراف در الگوبرداری ازمظاهرپیشرفت با آغازدوران پهلوی به اوج خود رسید</FONT></STRONG><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>. </FONT></STRONG></P> <P align=justify><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.dreamlandblog.com/images/26.lnl-thumb.jpg" align=baseline border=0><BR>نگاه پهلوی اول به مقوله توسعه یافتگی ومبارزه با عوامل عقب افتادگی همانند پتركبیربود. اوپس ازمسافرت به تركیه وملاقات با آتاترك ومشاهده مظاهرغرب براین باورشد كه حجاب سبب عقب افتادگی ایران زمین است ! به همین علت دستور كشف حجاب زنان ویكدست كردن لباس رسمی مردان ایرانی را صادركرد. ازآن زمان كه رضا پهلوی با سلطه بركشورشكل لباس پوشیدن مردم ایران را تغییرداد ونقطه تاریكی درتاریخ ایران رقم زد، تا كنون مدهای مختلفی درایران رایج گردیده كه تقریبا دراغلب آنها عناصرمذهبی وملی رعایت نشده وبیشترالگوبرداری تقلیدی ازمدل های غربی بوده است. حكومت پهلوی وروشنفكران غرب زده براین باوربودند كه باید فرهنگ ایران را اروپایی كنند تا بدین ترتیب ازضعف وعقب ماندگی رهایی یافته ، درردیف كشورهای پیشرفته قرارگیرند ! بنابراین مدگرایی و غرب گرایی درایران ، دریك بسترفكری و دوشادوش هم رشد كرده اند</FONT></STRONG><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> . <BR>گرچه مدگرایی و غرب گرایی دو مفهوم جدا از هم و دارای تعریف متمایز از یكدیگرند ، اما سیر تحولات تاریخی و اجتماعی در ایران به گونه ای سرنوشت این دو مفهوم را با هم گره زده است كه هرگاه سخن از مدگرایی به میان می آید ، مفهوم غرب گرایی نیز به ذهن متبادرمی شود</FONT></STRONG><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>.<BR>همین طور در ایران و كشورهایی نظیر آن ، رشد صنعتی در راس شعارها قرار گرفت و خیلی زودتر از آن ، طرز تفكر ، نحوه زندگی و آداب پوشش دچار تغییر شد . میل به «اروپایی زیستن» در جامعه ایرانی باعث شد كه به جای بازسازی و نوسازی چارچوب اقتصادی و اجتماعی جامعه خود ، به ظواهر صنعتی شدن توجه شود . از آن زمان به بعد مهم ترین جلوه اروپایی شدن ، پوشیدن لباس های اروپایی و ترویج مدهای غربی به شمار می رفته است. </FONT></STRONG></P> <P align=justify><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2009-02-14T16:26:53+01:00 mod-modgeraie.mihanblog.com سیما سمندی و سالیناز طاهر زاده اثرات مد و مدگرایی بر جامعه و جوانان http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/11 <B><B> <P align=justify></B><B><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>مد، یک پدیده‌ی اجتماعی:</FONT></P> <P align=justify></B><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>‌مد، بازتاب و انعکاس لایه‌های زیرین فرهنگی جامعه است‌ یعنی وقتی فرهنگ جامعه از عمق و غنا برخوردار باشد و از یک دستمایه‌‌ی فلسفی بهره‌برد، بازتاب و انعکاس این دستمایه‌های فرهنگی در بنای جامعه، به‌صورت ظاهری تجلی پیدا می‌کند. در‌واقع هیچ‌گاه مد، یک‌دفعه به‌وجود نمی‌آید و به‌طور حتم از ریشه‌ی خاصی نشأت می‌گیرد که آن ریشه، به اعماق و لایه‌های زیرین جامعه برمی‌گردد. البته مد، گاه جعلی است و گاه اصیل و ریشه‌دار؛ اگر مد، آگاهانه یا جاهلانه از گزاره‌های مربوط به مبانی فکری یک جامعه‌ی دیگر باشد، جعلی است و نوعی حرکت تقلیدی شمرده می‌شود. </FONT></P> <P align=center><B><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>اثرات منفی مد:</FONT></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify></B><B><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4><IMG style="WIDTH: 409px; HEIGHT: 612px" height=691 alt="" hspace=0 src="http://1000shab.com/images/esfehan.jpg" width=481 align=baseline border=0></FONT></B></P> <P align=justify><B><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>1-جلوه گری برابر با مدگرایی منفی:</FONT></B></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>جلوه گری، یکی از نشانههای گرایش منفی به مدگرایی است. هرگاه فردی، هویت و شخصیتش را بر پایه توجه و اظهارنظرها دیگران شکل دهد، انگیزه و هدفی جز جلوهگری و تقلید حرف ندارد.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>جلوه گری مد یک خواسته بی اساس و ناشی از برخی ضعفهای روحی انسان همچون احساس کمبود و حقارت، تمایل به اثبات برتری با مال و ثروت، حسادت و رقابت است. این گونه افراد، با پناه بردن به هر فکر و عمل ممکن از جمله ایجاد تغییر در شکل ظاهر، تغییر دادن وسایل زندگی و دگرگونی در رفتار و گفتار میکوشند توجه دیگران را به خود فرا خوانند و خود را از گم شدن در جامعه رها سازند. این مسئله و بحران آن، میان اشراف و ثروتمندان به ویژه در جوامع غربی رایجتر است زیرا؛ «در این جوامع، ماشینیسم و تسلط نظامهای اقتصادی دولتها بر آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعی، افراد جامعه را روز به روز به هم شبیهتر میکند و امکان هرگونه ابراز وجود فردی و ابتکار عمل را از آنان میگیرد. فرد وقتی نتواند خود را از راههای منطقی و معقول ممتاز و مشخص کند، به هر اقدام دیگری دست میزند تا خود را از دیگران متمایز نشان دهد».</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>از این رو، چنین شخصی لباس میپوشد که به آن مباهات کند، ماشینی سوار میشود که او را برتر نشان دهد و خانهای میخرد که به دیگران فخر بفروشد. حال آنکه اسلام، انسان را از هرگونه تلاش برای جلوهگری و انگشت نماشدن نهی میکند، چنان که رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم ، پیروی از هوا و هوس و کبر و فخرفروشی خدا را از دامهای شیطان میداند و میفرماید: </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>از جمله دامهای شیطان این است که از لعنتهای خدا دور شوند و به بخششهای او تفاخر کنند و بر بیندگان تکبّر ورزند و پیرو هوس شوند.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>باز از آن حضرت نقل است: «هر که جامهای بپوشد که بدان مباهات کند و مردم بدو نگرند، خدا به او ننگرد تا آن لباس را بر کند». </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>امام صادق علیهالسلام نیز میفرماید: «در ذلت و خواری انسان، همین بس که لباسی به تن کند، یا مرکبی سوار شود که او را مشهود و انگشتنما سازد». </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>شگفتا که گاه این جلوهگران مدپرست حتی نمادهای جنسیتی خود را فراموش میکنند، مردان لباس زنان و زنان لباس مردان را برای جلوهگری بیشتر بر تن میکنند و با این اقدام، خود را شامل لعن خدا و رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم میسازند. رسولخدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم در نکوهش این کار میفرماید: </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>«خدا مردی که چون زن لباس بپوشد و زنی را که چون مرد لباس بپوشد، لعنت کند». </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT><B>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>2-نابرابری اجتماعی و ایجاد فاصلهای طبقاتی:</FONT></B></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>هرگاه مد، حالت جلوهگری پیدا کند، نابرابری اجتماعی را بیشتر به نمایش گذارده و به اختلافات طبقاتی دامن خواهد زد؛ زیرا اشراف و ثروتمندان جامعه تلاش خواهند کرد با ایجاد تغییر در نوع خانه، مدل اتومبیل، سبک زندگی، پوشاک، آرایش، گفتار و رفتار، مال و دارایی خود را به رخ دیگران بکشند و وضع مسلط مادی خود را بر دیگران اعلام و تحمیل کنند. بدین ترتیب، «قشر مرفه و بی درد جامعه دائماً برای خودنمایی، خود را از شکل معمول جماعت مردم خارج میکند و با انتخاب یک مد تازه نظر دیگران را به سوی خود جلب میکند. توده عوام نیز به شوق تشبّه به اشراف. به همان مد تازه هجوم میآورند. در نتیجه، مد تازه به سرعت همگانی میشود و درست به همین دلیل، برای اشراف بی خاصیت میشود؛ زیرا آنها به دنبال چیزی هستند که آنان را از دیگران جدا کند. بنابراین، بلافاصله به دنبال مد تازه دیگری میروند و عوام که هنوز از عهده خرج مد قبلی برنیامدهاند، خود را در میدان جاذبه یک مد دیگر میبینند و باز دباره به دنبال سلیقه قشر صرفه و ثروت میروند».</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>در این جریان، مردم جامعه روز به روز بر فقر و عقب ماندگی خود دامن میزند و بر حزن و اندوه خود میافزاید، چنان که رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم میفرماید: «هرکس به آنچه دست مردم باشد چشم بدوزد، اندوهش فراوان میشود و سوز دلش درمان نمیپذیرد». بهترین سفارش به این گونه افراد برای رسیدن به آرامش خاطر و کاهش اندوهشان، عمل کردن به این سخن امام صادق علیهالسلام که فرمود: همواره به کسی نظر کن که بهرهاش از نعمتهای خداوند، کنتر از توست تا بتوانی شکر نعمتهای موجود را به جا آوری و برای افزایش نعمت خداوند شایسته باشی و قرارگاه عطیه الهی گردی. </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2></FONT><B>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>3-تقلید از الگوی غربی و رسیدن به پوچی و بیهودگی:</FONT></B></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>مدگرایی گاه به نقلید کورکورانه از الگوها و شیوه هایی منجر میشود که فرهنگهای مادی بیگانه آنها تبلیغ و ترویج میکنند. پیروان این گونه مدها در جامعه، انتساب به فرهنگ بیگانه را برای خود افتخاری بزرگ و ارزشمند میدانند و میکوشند پوشیدن، خوردن، تفریح، لذت بردن و حرف زدن، مانند بیگانگان عمل کنند. همچنین از آخرین دستاوردهای مصرفی آنان استفاده کنند و در یک کلام، رفتار و کردار و سبک زندگی خود را شبیه خود را شبیه آنان سازند. در واقع این بردگان مد، چگونگی و حالتهای ظاهر دیگران را به جای واقعیتهای زندگی خود مینشانند و از هستی خویش بیگانه میشوند، غافل از این مهم که بنا به فرموده پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآلهوسلم : «هر کس به گروهی تشبه جوید، از آنهاست». </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>همچنین از امام علی علیهالسلام نقل میشود: «بهترین شکل و هیئت، آن است که تو را با مردم آمیزش دهد و میان ایشان زیبایت کند و زبانشان را از تو باز دارد». </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>گاه این گونه افراد آن قدر در پیروی فرهنگ غرب پیش میروند که اُمور معنوی را کاملاً فراموش میکنند. در نتیجه، بیششتر اوقات به سبب ناتوانی در رسیدن به آنچه آرزوی تغییر آن را داشتهاند، سرخورده میشوند، به پوچی و بیهودگی فکری میرسند تا آنجا که حتی الگوهایشان نیز از احوال آنان متأسف و متعجب میشوند. آنجلا کورمن یکی از این الگوهاست، او میگوید: گاهی من جوانان شما را میبینم که شکل و شمایل ما را به خود دادهاند، واقعاً حیرت میکنم. جوانان شما نیازی به این کارها ندارند... من با جوانی در تهران آشنا شدم که از خانواده مهمی بود، ولی اگر قیافه او را نگاه میکردید، فرقی میان او و من نمییافتید. او به ظاهر کاملاً شبه ما بود، ولی وقتی درونش را میکاویدی تهی و پوچ بود.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>البته خود این الگوهای غربی گاه به سبب پوچی و فرهنگشان و نیز به منظور عرضه آن به جهانیان، خود را به شکل و شمایل در آوردهاند، از زبان یکی دیگر از الگوهای غربی میخوانیم: «ما هشداری برای شرقیها هستیم، فرهنگ غرب را به شرق میآوریم و بیچارگی غرب را مینمایانیم». </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>آری؛ تقلید کورکورانه نتیجهای جز پوچی و پستی برای افراد مدگرا نخواهد داشت؛ واقعیتی که امام صادق علیهالسلام آن را چنین بیان میکنند: «مادامی که جامعه اسلامی از الگوی مصرف بیگانگان تقلید نکند، در مسیر کمال و نیک بختی است. حال آنکه، به شیوه بی دنیان لباس بپوشد و خوراک بخورد، به ذلت میاُفتد». </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>به فرموده امام علی علیهالسلام : «خوشا به حال کسی که به سنت و طریقه دین عمل کند و از آثار آن پیامبران پیروی کند».</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT><B><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.dreamlandblog.com/images/26.lnl-thumb.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>4-پی آمدهای فیزیکی مدگرایی:</FONT></B></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>یکی دیگر از نشانههای گرایش منفی، به مد، پیدایش مشکلات جسمی برای مدگرایان است؛ زیرا در ساخت بسیاری از وسایلی که مدسازان، تولید و به بازار عرضه میکنند، سلامت روح و جسم انسان موردنظر نیست. شاید منشأ بسیاری از بیماریهای جسمی که از افراد مدگرا به آن دچار هستند، استفاده نابجا از این لوازم غیر استاندارد و غیربهداشتی باشد؛ زیرا هدف مدسازان به ویژه در جوامع غربی از تولید و تبلیغ کالا، کسب درآمد بیشتر با کمترین هزینه ممکن است. بر این اساس، برای غلبه صنعت و اقتصاد بر بخش سیاستهای حاکم در جوامع، موازین عقلی، علمی، اخلاقی و بهداشتی در تولید کالا، به کلی فراموش شده است. به عنوان مثال، امروزه تولید و استفاده از کتان و پنبه و منسوجات به دست آمده آن در صنعت نساجی را مدسازان به ترفندهای گوناگونی از چرخه تولید خارج کردهاند. مدسازان، استفاده از آنها را در طراحی لباس و تهیه پوشاک در کنار الیاف مصنوعی تنوع و رنگارنگ، برای خود عیب و عاری میدانند. در حالی که واقعیت این است که اینان سود سرشماری را بر اثر استفاده از این مواد مصنوعی ارزان قیمت متوجه خویش میکنند و خود آنها را به کار نمیگیرند. پیرو این حرکت، زیر جامههای مردانه و زنانه را نیز با الیاف مصتوعی تولید و به بازار مد عرضه میکنند. با توجه خاصیت الکتریسته زایی و تحریک عصبی و دیگر ناهماهنگی موجود در این گونه بافتههای مصنوعی با محیط بیولوژیکی، بروز ضایعات و حساسیتهای پوستی و جذب مواد شیمیایی به بدن و مسمومیت داخلی، به راحتی قابل پیش بینی میشود.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>نمونه دیگر، لباسهای تولیدی مدسازان در جنسهای چرمی، جیر، پلاستیک و مشتقات آن است که خاصیت چسبندگی پارچه و تنگ دوختن آن، تعریق، تنفس و دفع سموم از بدن را با مشکل رو به رو و انسان را بیمار میکند.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>همچنین زنان غربی تحت تأثیر تبلیغات سرمایه داران بزرگ سازنده لوازم آرایشی، در استفاده از آن به افراط کشیده شدهاند، آرایشهای خود را شبانه روزی به هم متصل و همواره قسمتهای حساس بدن خود نظیر پوست صورت، موی سر، چشمها، پلکها و ناخنها را با لوازم آرایشی میآرایند، غافل از اینکه مداومت در این امر، سبب جذب مقدار زیادی از مواد شیمیایی به ویژه آنیلین (AniLine) به بدن میشود، که پی آمدهای وخیمی به صورت حساسیتهای پوستی، اِگزما و پیری زودرس برای آنها به همراه داشته است. در اسلام بهرهگیری از پوشاک و لوازم آرایشی شرایط و احکام ویژهای دارد. به عنوان مثال، در جنس، رنگ، شکل، نظافت و آداب لازم برای پوشیدن باید رعایت شود.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم میفرماید: «پوشیدن لباس از ابریشم و طلا، برای مردان امت من حرام است». </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>حضرت علی علیهالسلام نیز فرمود: «لباس پنبهای بپوشید؛ که آن لباس رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم و اهلبیت علیهاالسلام و آن حضرت از لباس پشمی و مُو استفاده نمیکرد، مگر به علتی».</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>از امام صادق علیهالسلام به پوشیدن لباسهای کتانی سفارش شدهایم، آنجا که میفرماید:</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>«کتان، لباس پیامبران است و در رشد و تقویت بدن انسان مؤثر است».</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT><B>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>5-مدگرایی دامن زدن به اسراف و مصرف گرایی:</FONT></B></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>بروز مدگرایی منفی در جامعه، مصرف گرایی و اسراف در نعمتهای الهی را به همراه دارد. مدگرایان همواره میکوشند از راهها گوناگون، نه برحسب ضرورت، بلکه برا خودنمایی و فخرفروشی با پرداختن به کارهای بی اساس و بی ارزش برای خود شخصیت و جایگاه اجتماعی دروغین کسب کنند. از جمله این مشغولیتهای غرب عبارتند از: خریدهای بی اندازه، استفاده نادرست از وسایل و مواد خریداری شده، نغییر چیدمان لوازم منزل، تغییر مدل اتومبیل، جواهرات و همچنین اسراف در پذیراییها و مهمانیها. بدین ترتیب، تجمل پرستی و مدگرایی برخی جوامع، به ویژه کشورهای در حال توسعه سبب خواهد شد که سود اشرافی گری و مدگرایی آنها به جیب مدسازان بیگانه برود. در این میان، گاهی این گونه جوامع مصرفی برای تأمین نیازهای کاذب افراد مصرف گرا و مدگرا به دریافت قرضها و وامهای سنگین متوسل میشود و با این کار خطر تسلط فرهنگی و سیاسی، آن کشورها را تهدید خواهد کرد.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>به هر حال اسراف و مصرف گرایی به هر عنوانی، به هیچ وجه با معیارها و ارزشهای دینی سازگاری نیست. فرهنگ دینی آن را نمیپذیرد، چنان که در قرآن آمده است: «اِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفینِ؛ زیاده روی مکنید که او (خدا) اسراف کاران را دوست ندارد».</FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>و نیز میخوانیم: «وَ اِنَّ المُسْرِفینُ هُم اَصْحابُ النّارِ؛ اسرافکاران، اهل آتش دوزخ هستند». کسانی که مال و ثروت خود را حیف و میل میکنند، در واقع سرمایههای یک مملکت را به هَدر میدهند؛ سرمایه هایی که اگر به درستی به کار گرفته شوند، میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات اساسی افراد جامعه باشد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT><B>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>6-مدگرایی و آشفتگی ذهنی:</FONT></B></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>وقتی مد، محور اصلی زندگی فرد باشد، تمام‌مدت به زندگی دیگران چشم دوخته است تا وسایل جدید را شناخته و تهیه کند و اگر این امکان برایش فراهم نشود، مشغولیت ذهنی شدیدی پیدا می‌کند به‌خصوص که جریان مد و تغییرهای آن، بسیار سریع و کوتاه‌مدت است و این فواصل کم، باعث ایجاد فشار مالی و ذهنی بسیار به فرد می‌شود. </FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>مدگرایی، موجب از بین رفتن اراده‌ی مدگرایان می‌گردد. آنان از خود، اختیاری در انتخاب نوع پوشش ‌ندارند‌ و به‌طور کامل مطیع مد و مدسازان جهانی‌اند و هر چیزی که تبدیل به مد شد، زشت یا زیبا فرقی ندارد، آنان را در‌بند خود می‌سازد. صرف وقت فراوان در راهی که به سبب تغییر و تحول بسیار، هیچ‌گاه پایانی نخواهد داشت، چیزی جز استرس روحی برای هم‌رنگی با جماعت، دربر نخواهد داشت. </FONT><B></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2></FONT></P> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>اثرات مثبت مد:</FONT></P> <P></B>&nbsp;</P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://i34.tinypic.com/2hzgv7m.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=justify><BR><FONT size=2><FONT size=4><FONT color=#ff0000><B><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>1-مد وموفقیت</FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> : </FONT></B></FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT size=4><FONT color=#ff0000><BR></FONT></FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ما برای موفق شدن در زندگی نیازمند به راه های گوناگون هستیم و هر كدام از این راه ها ما را بیشتر به موفقیت برساند ، به دفعات مكرر از آن استفاده می كنیم . برای بررسی این موضوع از نظریه موفقیت و انگیزه «هومنز» استفاده می كنیم . وی معتقد است از میان اعمالی كه شخص انجام می دهد ، اگر آن عمل بیشتر به پاداش منجر شود ، احتمال تكرار آن افزایش می یابد و قضیه انگیزه را چنین بیان می كند : اگر عملی كه قبلاباعث موفقیت شده باشد ، همان موفقیت مجددا تكرار شود ، آن شخص ممكن است دست به همان رفتار بزند ، با توجه به همین قضایا می توان گفت كه اگر چه شخص ممكن است با مدگرایی با خانواده خود درگیر شود ولی در میان همسالان خود مورد تشویق و تائید و اعتماد قرار می گیرد و حتی در ارتباط با جنس مخالف به موفقیت رسیده و ارزش و منزلت خود را بالاتر می برد ، چون این موفقیت ها در راستای مدگرایی او انجام گرفته ، این عمل بیشتر مورد تكرار قرار می گیرد</FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> . </FONT></FONT></P> <P align=justify><BR><FONT size=2><B><FONT color=#ff0000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=4>2-مد و ارزش ومنزلت اجتماعی</FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>:</FONT> </FONT></FONT></B><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>به طوركلی تمامی رفتارهای انسان درراستای برآورده كردن نیازهای اومی باشد وانسان سعی می كند درقالب رفتارها یا واكنش ها بتواند به نیازهای خود پاسخ دهد . مدگرایی نیز یكی از رفتارهایی می باشد كه ما طی آن به طور ناخودآگاه به نیازهای خود پاسخ می دهیم . به اعتقاد «ابراهام مازلو» نیازهای انسان پنج دسته می باشد كه عبارت اند از: نیازهای جسمانی (اساسی ترین نیازهای حیات، مثل غذا وآب) ، نیازهای امنیتی (محیط فیزیكی و احساسی مطمئن) ،نیازهای تعلق داشتن (برقراری دوستی و پذیرش از سوی دیگران)، نیازهای احترام (شناخت، توجه ونیازازسوی دیگران) ،نیازهای خودشكوفایی (پیشرفت، بالاترین دسته نیازها) به گفته مازلوارزش و منزلت یكی از نیازهای مهم انسان می باشد . جوانان نیز بر حسب مقتضیات سنی می خواهند از ارزش واحترام دیگران برخوردار باشند و برای رسیدن به این هدف از ابزارها و شیوه های مختلف استفاده می كنند ؛ برخی از طریق درس خواندن ، عده ای با ورزش و هنر و برخی نیز با تغییرات ظاهری باب روز اظهار وجود می نمایند . بنابراین از لحاظ روانی مد با خودنمایی و نیاز به جلب توجه دیگران به خود بستگی دارد . </FONT></FONT></B></P> text/html 2009-02-14T16:25:42+01:00 mod-modgeraie.mihanblog.com سیما سمندی و سالیناز طاهر زاده علل گرایش جوانان به مد http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/10 <STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT color=#ff0000><FONT size=4>مسئله شناسی مد وجوانان</FONT><FONT face=Tahoma><FONT size=4> : </FONT></FONT></FONT><FONT face=Tahoma> <P align=justify><BR></FONT><FONT size=2>دوره جوانی دوره گذرازبلوغ و شكل گیری حس استقلال طلبی فرد است. ازهمین رو جوان سعی دارد با روش های مختلف استقلال وهویت خود را به دیگران نشان دهد. مد ومدگرایی پدیده ای است كه كمابیش درمیان همه اقشارجامعه وجود دارد ، اما دراین میان ، جوانان ونوجوانان بیش ازدیگران به مد اهمیت داده وبسیارمدگرا می باشند</FONT><FONT size=2><FONT face=Tahoma>. <BR></FONT>فزونی احساس تنوع طلبی به عنوان یك نیاز روحی ، روانی همراه با تمایل به خودنمایی در جوانان ، گسترش رسانه ها و اینترنت ، توسعه وسایل ارتباط جمعی و فناوری های جدید رایانه ای و در پی آن گسترش ارتباط بین جوامع با فرهنگ های گوناگون وهمچنین مشاهده تصاویر جذاب از هنرپیشگان ، خوانندگان ، ورزشكاران و چهره های محبوب با مدل های جدید پوششی ، آرایشی وغیره ، همچنین متنوع تر شدن تفریحات و تسهیلات زندگی ، موقعیت جدید درشناخت وفهم ارزش ها ، باورها وانتخاب ها ودرنتیجه ترویج ناگهانی آداب وعقایدی را در پی دارد كه دربرخی موارد فراترازحد متعارف به ناهنجاری ورفتارهای متضاد با ارزش های جامعه تبدیل شده وخود را به عنوان یك مسئله اجتماعی نشان می دهد. اگرازجوانانی كه عادت كرده اند پوشش، آرایش ورفتارشان را طبق آخرین مدهای رایج تنظیم كنند، پرسیده شود كه به چه علت این كار را كرده اند، یا مثلااین آرم وكلمه روی لباس آنها چه كاركردی دارد، به سختی می توان پاسخ متقاعد كننده ای شنید ، جز آنكه: «خب، قشنگه !»، «برای اینكه مده .»! به نظربرخی جوانان، رعایت سبك پسندیده روزوپیروی ازمد روز، امری اجتناب ناپذیراست</FONT><FONT size=2><FONT face=Tahoma>. <BR></FONT>این پاسخ ها گرچه سطحی به نظرمی رسند، اما در یك تحلیل روان شناختی نشان دهنده نوعی از تعلق گروهی، نوجویی ، تنوع طلبی و گرایش جوانان به امروزی شدن است و یك پدیده طبیعی در جهت ارضای این نیازها محسوب می شود ؛ اما از آنجا كه همراه آلامد (آنچه كه مد شده است) ، الگوهای رفتاری ، هنجاری و ارزش های خاصی در بین جوانان و نوجوانان رونق وشیوع یافته ومد كه نمایانگرارزش مسلط یك زمان در یك جامعه خاص است، عاملی برای انتقال هنجاروارزشی از جامعه ای به جامعه ای دیگر می شود ؛ بررسی زمینه ها وپیامدهای مدگرایی، یكی ازموضوعات مهم درجامعه ما محسوب می شود. ازآنجا كه دراكثرمواقع چنین محصولاتی (كالاهای فرهنگی) كه تولید داخل باشد را یافت نمی كند، به نوع تغییرشكل یافته وارداتی آن روی می آورد كه همین مسئله باعث بروزبرخی مسائل اجتماعی از جمله بحران هویت، می گردد. این موضوع اهمیت ولزوم ارائه كالاهی فرهنگی متناسب با فرهنگ ملی ومذهبی وهمچنین متناسب با تغییرات روز(جهان) را می رساند.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Tahoma></FONT><B><IMG style="WIDTH: 512px; HEIGHT: 465px" height=626 alt="" hspace=0 src="http://www.mobile.persianu.com/image/model%20mo/4zxt768.jpg" width=512 align=baseline border=0></P> <P align=justify><FONT color=#ff0000><FONT size=4>انگیزه وزمینه های روانشناختی مدگرایی درجوانان</FONT><FONT face=Tahoma><FONT size=4> : </FONT></FONT></FONT></P> <P align=justify></B><FONT size=2><STRONG>علاوه برزیرساخت های تاریخی واجتماعی ، مدگرایی دربین جوانان از یك سری اصول وسازه های روان شناختی نیز تبعیت می كند وبا انگیزه ها ونیازهای چندی در ارتباط است . میل به دیده شدن توسط دیگران درتمام انسان ها به نسبت های مختلف وجود دارد . گاه این خصلت به صورت نوعی خودنمایی وتقلید چشم بسته از فرهنگ بیگانگان جلوه می كند واغلب نتیجه آن ترویج هویت های بیگانه است. جامعه شناسان معتقدند كه رواج برخی مدها ، گاهی اوقات به معنای مخالفت جوانان یك نسل با محیط پیرامونشان است . به عبارتی هنگامی كه جوانی قادر نباشد آزادانه دیدگاهش را بیان كند ، امكانی برای رشد اقتصادی خود فراهم نبیند ، راهی برای تفریح و ابراز شادی ها و هیجاناتش نیابد ، به ناچار برای رهایی از این فشارها و یا برای مهار كردن خشم خویش از جامعه ای كه تصور می كند زندگی را بر او تنگ كرده است ، گاه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه و برای شكستن ارزش های رسمی رایج اعلام می كند . او در این شرایط در سكوتی ظاهری و با به فاصله گرفتن از ارزش های جامعه می خواهد بگوید : «من هستم . مرا ببینید</STRONG></FONT><FONT face=Tahoma><FONT size=2><STRONG> »! </STRONG></FONT></P> <P align=justify><BR></FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>ابرازوجود وجلب توجه دیگران:</FONT><FONT size=2> </FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><BR><FONT size=2>افرادی هستند كه با تعویض و تغییر هرروزلباس و آرایش خود وخرید لباس های گران قیمت و مد روز ، در صدد جلب توجه دیگران بر می آیند . استفاده از لباس های چسبناك وبراق ورنگارنگ ، جوراب های شبیه تور ماهیگیری ، كفش هایی با پاشنه های خیلی بلند، آرایش تندی با رنگ های غیر طبیعی و ... (كه بیش از همه در بین جوانان و بخصوص دختران رایج است) ، باعث جلب توجه دیگران شده ، نگاه هایی را به خود معطوف می دارد. یكی ازدلایل گرایش جوانان به مد به خاطر مورد توجه قرار گرفتن (ابراز وجود و خودنمایی كردن) و پاسخگویی به نیازهای روانی آنهاست . جوانان به دلیل داشتن روحیه تاثیرپذیر آمادگی بیشتری برای پدیده های نو دارند . دلیل دیگر هم می تواند سرخوردگی ها و نداشتن اعتماد به نفس و چشم و همچشمی باشد كه افراد را به سوی مدهای مختلف می كشاند . البته عده ای هم هستند كه هیچ دلیل خاصی برای تبعیت از مد ندارند و فقط به خاطر اینكه این پدیده در جامعه رواج پیدا كرده از آن استقبال می كنند، می خواهند جای خود را درمیان اطرافیان وهم سن وسال های خود بازكنند وبابت آن هزینه های بسیاری را تقبل می كنند، حتی اگربرایشان مشكل باشد . در ادامه به تكمیل این بحث می پردازیم.</FONT></FONT></P></STRONG> text/html 2009-02-14T13:38:52+01:00 mod-modgeraie.mihanblog.com سیما سمندی و سالیناز طاهر زاده مد و تنوع طلبی در نهاد آدمی http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/9 <B><B> <P align=justify></B><FONT size=2>حس زیبایی، یکی از ویژگی‌های مخصوص انسان است که ریشه در فطرت او دارد. خودآرایی و زینت، به‌عنوان بخشی از حس زیبایی، نه‌تنها آثار مطلوب بسیاری در روح و روان فرد دارد بلکه موجب تعالی و رشد او‌ نیز می‌شود. انسان به‌گونهای آفریده شده كه همواره از حالت یكنواختی گریزان بوده و در مقابل، از تحول و نوآوری در زندگی استقبال میكند. این تمایل، در حالت عادی و در صورتی‌كه پذیرش تحول و نوآوری از روی آگاهی و به‌تدریج صورت‌پذیرد، ظاهر زندگی آدمی را خوشایند و دلپذیر میسازد</FONT><FONT face=Tahoma><FONT size=2>.</FONT></P> <P align=justify></FONT><FONT size=2>پدیده‌ی «مد» همواره در تاریخ بشر وجود داشته و منحصر به دوره‌ی معاصر نیست. هرگاه این پدیده در هر دورهای از تاریخ، آگاهانه و با گزینش و انتخاب و با توجه به فرهنگ و چهارچوبهای فكری و اعتقادی جامعه صورت‌گرفته، نه‌تنها موجب پیدایش نارساییهای فرهنگی و اجتماعی نشده است بلكه به‌عنوان یك دستاورد اجتماعی، به رشد فرهنگ جوامع كمك نموده و زمینه‌ی آراستگی مناسب زندگی مردم را فراهم كرده است</FONT><FONT face=Tahoma><FONT size=2>. </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>مدگرایی مثبت، به‌معنای اقتباس از پیشرفتهای اجتماعی دیگران و به‌كار بردن دستاوردهای مثبت تمدنی دیگران می‌باشد و ضمن برطرف ساختن كاستیهای حیات اجتماعی، از دچار شدن زندگی انسانها به یكنواختی، پیشگیری كرده و روز‌به‌روز به استحكام بیشتر پایههای زندگی كمك نموده و از پدیدآمدن رفتار و شیوههای ناخوشایندی كه موجب دوری و یا نفرت و انزجار افراد از یكدیگر میگردد، جلوگیری به‌عمل می‌آورد</FONT><FONT face=Tahoma><FONT size=2>. </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>از سوی دیگر، اگر میل به خودآرایی، از روی غفلت یا درنتیجه‌ی افراط و تفریط، از مسیر طبیعی خود خارج شود، منجر به رفتارهایی چون خودنمایی، فخرفروشی، مدپرستی و... می‌شود. بنابراین پیروی از مد و تنوعپسندی، به‌منظور ارضای نیازهایی چون تنوع، زیباخواهی و كمالجویی، امری طبیعی‌ست اما صورتهای افراطی این گرایش که همان مدپرستی می‌باشد و در نتیجه‌ی ناآگاهی و ضعف ارزشهای معنوی و تقلید كوركورانه از دیگران به‌وجود می‌آید، برای افراد جامعه بسیار خطرساز است و باید از آن پرهیز کرد<FONT face=Tahoma>.</FONT></FONT></P> <P align=justify><IMG alt="" hspace=0 src="http://pix2pix.org/my_unzip/1190022555c.jpg" align=baseline border=0></B><FONT face=Tahoma></P></FONT> text/html 2009-02-14T13:37:46+01:00 mod-modgeraie.mihanblog.com سیما سمندی و سالیناز طاهر زاده ریشه یابی مد http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/8 <B><B> <P align=justify></B><FONT size=2>همان طور كه اشاره شد دلیل به وجود آمدن مد را می توان به حس تنوع طلبی و كشش افراد به سمت ابداع و تغییروتجربه این تغییرات دانست. سابقه این مسئله در اولین جوامع بشری نیز مشاهده می شود ، چرا كه هر یك از قشرهای این جامعه دارای سلیقه و نوع پوشش متفاوتی بودند و این تنوع طلبی بشررا ازهمان بدو پایه گذاری جوامع بشری می توان ملاحظه نمود</FONT><FONT size=2><FONT face=Tahoma> . <BR></FONT>مردم وبخصوص نوجوانان وجوانان بنا برمیل ذاتی خویش، تنوع طلب وخواهان تغییروتحول هستند ولذا این علاقه وجود دارد كه خود را به شكل افراد و گروه های محبوب اجتماعی و یا ستارگانی كه پیرامون آنها تبلیغات حیرت آوری وجود دارد ، درآورند . در این میان با توجه به قدرت ، تنوع وگستردگی تبلیغات غربی می توان گفت كه ستاره ها و مدل های آنها ، بسیار فراگیرتروتاثیرگذارتراز انواع داخلی هستند.مد ومدگرایی را می توان ازجهتی مولود مدرنیسم دانست . مدرنیسم نگاه نو به عالم وآدم است ، نگاه و شناختی كه برخاسته از زیستن در حال و گسستن از گذشته بوده و صریحا با مفهوم سنت در تقابل می افتد. مدرنیته كه شكل عینیت یافته فرهنگ مدرن است ، همراه و همزاد با گذرازگذشته به حال، نوآوری، تجدد ومد است. ازاین رومدرنیته همواره خود را در ستیز و چالش با كهنگی، ركود، قدمت وسنت وپیروی ازهنجارهای پایدار قرار می دهد و كشش و تمایل آن به سوی تجدد و نوآوری در فرهنگ و ارزش های اجتماعی است . بنابراین ، نوآوری در تفكر و رفتار به عنوان نماد اندیشه مدرنیسم قلمداد می شود و از آنجا كه جوامع غربی موطن ومظهرمدرنیته بوده اند ، فرایند مدرنیزاسیون (مدرن سازی) و اشاعه طرح ها و مدهای نو ، رابطه مدگرایی و غرب گرایی را نشان می دهد . برای این كه به چگونگی پذیرش مد در جوامع امروزی بپردازیم ، باید به قوانین مذهبی و عرفی ، فرهنگی و اجتماعی احاطه داشته باشیم . در جامعه ای مثل ایران ، مشاهده می كنیم كه هیچ گاه قانون و عرف به مردم اجازه نمی دهد كه مانند زنان ومردان غربی با پوشش نیمه برهنه درجامعه تردد كنند . پس هرگز مد شدن چنین پوشش هایی درجامعه ایران به وقوع نخواهد پیوست . می توان گفت خاستگاه اولیه مد دریك جامعه حالات روحی، روانی وعرف آن جامعه می باشد . دراینكه درجوامع امروزی تقریبا هرچند ماه یك باروبا تغییر فصل ، شاهد مد شدن و تغییرات بسیاری در انواع رفتارها هستیم ، جای هیچ شكی نیست كه این سرعت تغییر مرهون پیشرفت صنعت است . (مدهای پوششی وابسته به صنایع نساجی ، مدهای آرایشی وابسته به صنایع شیمیایی و ...) حتی به جرات می توان گفت مدسازی خود یك صنعت به حساب می آید</FONT><FONT size=2><FONT face=Tahoma> . </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT face=Tahoma><IMG alt="" hspace=0 src="http://i2.tinypic.com/6frz676.jpg" align=baseline border=0><BR></FONT>بسیاری ازصنایع خود را درصنعت مد شریك می كنند تا به بازارهای بیشتروخریداران ودرنهایت درآمد بالاتری برسند. صنایعی مثل رنگرزی، پوشاك، عطروحتی خودرو در این راه به درآمدهای زیاد رسیده اند. اگر بخواهیم به بررسی چگونگی پذیرش مد در دنیا بپردازیم ، می بینیم كه مد بر اثر یك اتفاق یا رخداد حادث نمی شود. این طور نیست كه یك فرد بدون هیج بررسی و هدفی به یك تغییر و تحول بپردازد و سپس از آن به عنوان مد یاد شود. بلكه مد حاصل یك بررسی و تحقیق در زمینه های گوناگون است . زمانی كه یك شركت تولید لباس تصمیم به ابداع یك مد جدید می گیرد ، به فرآیندی دقیق و منظم برای این كار نیاز دارد تا بتواند طرح مورد نظر خود را عرضه نماید .این فرآیند شامل شناخت صحیح و كامل جامعه هدف ، فرهنگ ، مذهب و قوانین ، نحوه استقبال از طرح های قبلی ، سلیقه و طبع جوانان، میزان تاثیرپذیری جوانان و دیگر افراد جامعه از طرح های ارائه شده ، نوع آب و هوای مناطق مورد نظر ، رنگ پوست، مو و چشم انسان های منطقه هدف ، نحوه انتخاب ، سلیقه و زمان بندی برای ارائه مد می باشد. تولیدكنندگان پوشاك، عطرولوازم آرایشی ، لوازم خانگی ، خودرو و ... كه همگی در خلق مد موثرند ، با تغییر برخی شاخصه ها به تحقیق درآنها می پردازند و از نتایج این تحقیقات است كه مثلاتولید كنندگان پوشاك به كارخانجات نساجی و رنگرزی سفارش پارچه با رنگ مد نظر را می دهند و با نظر طراحان مد به تولید و ارائه اجناس خود به عنوان یك طرح و مد جدید می پردازند</FONT><FONT size=2><FONT face=Tahoma>.<BR></FONT>البته در جوامع پیشرفته چنین كارهایی صورت می پذیرد ودركشورهای درحال توسعه یا عقب مانده فقط تقلید است كه به رواج یك مد كمك می كند . چنانچه شاهد هستیم افراد با دیدن یك فیلم، سریال، خبر، عكس یك هنرپیشه یا ورزشكارمشهور به تقلید ازاوپرداخته وعده ای نیزبه تولید نوع پوشش وی می پردازند و آن را مد جلوه می دهند وبا گشاد وتنگ كردن ، یا كوتاه وبلند كردن مدل های قبلی ، سبك جدیدی ازمد را ارائه می دهند . حال به این پرسش می رسیم كه چرا جامعه ما درحال حاضردچاراین تقلید شده وازاصالت وهویت مذهبی وملی دورشده است ؟ درپاسخ به این مسئله اشاره می كنیم كه درحال حاضرفناوری وصنایع مرتبط با مدگرایی جوانان كمتربا فرهنگ مان تناسب دارند و این باعث شده كه ما در جامعه مان رواج بی رویه لباس ، لوازم بهداشتی و آرایش ، رنگ ، خودرو خارجی ووارداتی از سایر كشورها باشیم . در این میان نگاه واردكنندگان نیزبیشتر مبتنی بر پایه سودآوری بیشتر از این كاراست كه همین موضوع باعث ورود اجناس با كیفیت فرهنگی پایین می باشد</FONT><FONT face=Tahoma><FONT size=2>. </FONT></P><FONT size=2> <P align=justify><BR></P></FONT> <P align=justify><FONT size=2></FONT></FONT></B><FONT face=Tahoma>&nbsp;</P></FONT> text/html 2009-02-14T13:34:40+01:00 mod-modgeraie.mihanblog.com سیما سمندی و سالیناز طاهر زاده تشریح مد و انواع آن از نظر دین http://mod-modgeraie.mihanblog.com/post/7 <P align=justify><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=4>مد چیست؟</FONT></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2><STRONG>امروزه مُد<FONT face=Tahoma> (mode)</FONT>، به یکی از معضلات فرهنگی جامعه دینی ما تبدیل شده است. تیپهای مختلف از کشورهای غربی به سرعت وارد جامعه میشود و برخی گروههای جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با شور و شوق خاصی آن را میپذیرند. دامنه گسترش این حرکت به حدی است که همه جنبههای زندگی افراد از رنگ لباس گرفته تا بلند و کوتاه کردن مو، مکالمات روزمره و حتی سبک زندگی را در بر میگیرد<FONT face=Tahoma>.</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><STRONG>به راستی مد چیست؟ از دید مدگرایی از دیدگاه دین امری ارزشمند است یا ضدارزش؟ اخلاقی است یا غیراخلاقی؟</STRONG></FONT></P> <P align=justify><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4>انواع مُد از نظر فرهنگ دینی:</FONT></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2><STRONG>مد و مدگرایی، نه ارزش است و نه ضدارزش و گرایش به مُد نیز هم میتواند مثبت و اخلاقی باشد و هم منفی و غیراخلاقی. از آن جا که در فرهنگ دینی ما هرگونه پدیده جدید، با معیارها و ارزشهای دینی مبین اسلام سنجیده و پذیرفته میشود، اگر گونهای از مد، با هنجارها و ارزشهای دینی جامعه مغایر باشد، ضدارزش به شمار میرود. به عنوان مثال: مدهایی که از فرهنگ بیگانه و الگوهای ساخته و هدایت شده غرب سرزمینهای غیرمسلمان تقلید میشوند، از این دستهاند که البته هدف سازندگان آنها تخریب ارزشها و سنتهای دینی جامعه است. در مقابل، اگر مدها با هنجارها و ارزشهای ملی - مذهبی کشور هماهنگ و همخوان باشند، نه تنها ضدارزش نیستند، بلکه ارزشمند و تحسین برانگیز هم هستند. این نوع مُدها در ابتدا بر اساس علاقه و انتخاب خود مردم پدید میآید. سپس به صورت عادت برای آنها در میآید و هر اندازه با باورهای سنتی، فرهنگی و دینی جامعه هم سویی داشته باشد، سریعتر جای خود را میان فرهنگ مردم باز میکند و به یک نماد فرهنگی تبدیل میشود. برای مثال، چادر مشکی، ابتدا در جامعه به صورت مُد رواج پیدا کرد و پس از اندک زمانی با پذیرش عمومی، به یک نماد ارزشمند فرهنگی تبدیل و ماندگار شد. شاید در اصطلاح مدیستها هیچ گاه دِمُده<FONT face=Tahoma>* (the mode) </FONT>نشود<FONT face=Tahoma>.</FONT></STRONG></FONT></P>