تبلیغات
مد و مدگرایی - اثرات مد و مدگرایی بر جامعه و جوانان
مد و مدگرایی

اثرات مد و مدگرایی بر جامعه و جوانان

شنبه 26 بهمن 1387

مد، یک پدیده‌ی اجتماعی:

‌مد، بازتاب و انعکاس لایه‌های زیرین فرهنگی جامعه است‌ یعنی وقتی فرهنگ جامعه از عمق و غنا برخوردار باشد و از یک دستمایه‌‌ی فلسفی بهره‌برد، بازتاب و انعکاس این دستمایه‌های فرهنگی در بنای جامعه، به‌صورت ظاهری تجلی پیدا می‌کند. در‌واقع هیچ‌گاه مد، یک‌دفعه به‌وجود نمی‌آید و به‌طور حتم از ریشه‌ی خاصی نشأت می‌گیرد که آن ریشه، به اعماق و لایه‌های زیرین جامعه برمی‌گردد. البته مد، گاه جعلی است و گاه اصیل و ریشه‌دار؛ اگر مد، آگاهانه یا جاهلانه از گزاره‌های مربوط به مبانی فکری یک جامعه‌ی دیگر باشد، جعلی است و نوعی حرکت تقلیدی شمرده می‌شود.

اثرات منفی مد:

 

1-جلوه گری برابر با مدگرایی منفی:

جلوه گری، یکی از نشانههای گرایش منفی به مدگرایی است. هرگاه فردی، هویت و شخصیتش را بر پایه توجه و اظهارنظرها دیگران شکل دهد، انگیزه و هدفی جز جلوهگری و تقلید حرف ندارد.

جلوه گری مد یک خواسته بی اساس و ناشی از برخی ضعفهای روحی انسان همچون احساس کمبود و حقارت، تمایل به اثبات برتری با مال و ثروت، حسادت و رقابت است. این گونه افراد، با پناه بردن به هر فکر و عمل ممکن از جمله ایجاد تغییر در شکل ظاهر، تغییر دادن وسایل زندگی و دگرگونی در رفتار و گفتار میکوشند توجه دیگران را به خود فرا خوانند و خود را از گم شدن در جامعه رها سازند. این مسئله و بحران آن، میان اشراف و ثروتمندان به ویژه در جوامع غربی رایجتر است زیرا؛ «در این جوامع، ماشینیسم و تسلط نظامهای اقتصادی دولتها بر آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعی، افراد جامعه را روز به روز به هم شبیهتر میکند و امکان هرگونه ابراز وجود فردی و ابتکار عمل را از آنان میگیرد. فرد وقتی نتواند خود را از راههای منطقی و معقول ممتاز و مشخص کند، به هر اقدام دیگری دست میزند تا خود را از دیگران متمایز نشان دهد».

از این رو، چنین شخصی لباس میپوشد که به آن مباهات کند، ماشینی سوار میشود که او را برتر نشان دهد و خانهای میخرد که به دیگران فخر بفروشد. حال آنکه اسلام، انسان را از هرگونه تلاش برای جلوهگری و انگشت نماشدن نهی میکند، چنان که رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم ، پیروی از هوا و هوس و کبر و فخرفروشی خدا را از دامهای شیطان میداند و میفرماید:

از جمله دامهای شیطان این است که از لعنتهای خدا دور شوند و به بخششهای او تفاخر کنند و بر بیندگان تکبّر ورزند و پیرو هوس شوند.

باز از آن حضرت نقل است: «هر که جامهای بپوشد که بدان مباهات کند و مردم بدو نگرند، خدا به او ننگرد تا آن لباس را بر کند».

امام صادق علیهالسلام نیز میفرماید: «در ذلت و خواری انسان، همین بس که لباسی به تن کند، یا مرکبی سوار شود که او را مشهود و انگشتنما سازد».

شگفتا که گاه این جلوهگران مدپرست حتی نمادهای جنسیتی خود را فراموش میکنند، مردان لباس زنان و زنان لباس مردان را برای جلوهگری بیشتر بر تن میکنند و با این اقدام، خود را شامل لعن خدا و رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم میسازند. رسولخدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم در نکوهش این کار میفرماید:

«خدا مردی که چون زن لباس بپوشد و زنی را که چون مرد لباس بپوشد، لعنت کند».

 

2-نابرابری اجتماعی و ایجاد فاصلهای طبقاتی:

هرگاه مد، حالت جلوهگری پیدا کند، نابرابری اجتماعی را بیشتر به نمایش گذارده و به اختلافات طبقاتی دامن خواهد زد؛ زیرا اشراف و ثروتمندان جامعه تلاش خواهند کرد با ایجاد تغییر در نوع خانه، مدل اتومبیل، سبک زندگی، پوشاک، آرایش، گفتار و رفتار، مال و دارایی خود را به رخ دیگران بکشند و وضع مسلط مادی خود را بر دیگران اعلام و تحمیل کنند. بدین ترتیب، «قشر مرفه و بی درد جامعه دائماً برای خودنمایی، خود را از شکل معمول جماعت مردم خارج میکند و با انتخاب یک مد تازه نظر دیگران را به سوی خود جلب میکند. توده عوام نیز به شوق تشبّه به اشراف. به همان مد تازه هجوم میآورند. در نتیجه، مد تازه به سرعت همگانی میشود و درست به همین دلیل، برای اشراف بی خاصیت میشود؛ زیرا آنها به دنبال چیزی هستند که آنان را از دیگران جدا کند. بنابراین، بلافاصله به دنبال مد تازه دیگری میروند و عوام که هنوز از عهده خرج مد قبلی برنیامدهاند، خود را در میدان جاذبه یک مد دیگر میبینند و باز دباره به دنبال سلیقه قشر صرفه و ثروت میروند».

در این جریان، مردم جامعه روز به روز بر فقر و عقب ماندگی خود دامن میزند و بر حزن و اندوه خود میافزاید، چنان که رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم میفرماید: «هرکس به آنچه دست مردم باشد چشم بدوزد، اندوهش فراوان میشود و سوز دلش درمان نمیپذیرد». بهترین سفارش به این گونه افراد برای رسیدن به آرامش خاطر و کاهش اندوهشان، عمل کردن به این سخن امام صادق علیهالسلام که فرمود: همواره به کسی نظر کن که بهرهاش از نعمتهای خداوند، کنتر از توست تا بتوانی شکر نعمتهای موجود را به جا آوری و برای افزایش نعمت خداوند شایسته باشی و قرارگاه عطیه الهی گردی.

 

3-تقلید از الگوی غربی و رسیدن به پوچی و بیهودگی:

مدگرایی گاه به نقلید کورکورانه از الگوها و شیوه هایی منجر میشود که فرهنگهای مادی بیگانه آنها تبلیغ و ترویج میکنند. پیروان این گونه مدها در جامعه، انتساب به فرهنگ بیگانه را برای خود افتخاری بزرگ و ارزشمند میدانند و میکوشند پوشیدن، خوردن، تفریح، لذت بردن و حرف زدن، مانند بیگانگان عمل کنند. همچنین از آخرین دستاوردهای مصرفی آنان استفاده کنند و در یک کلام، رفتار و کردار و سبک زندگی خود را شبیه خود را شبیه آنان سازند. در واقع این بردگان مد، چگونگی و حالتهای ظاهر دیگران را به جای واقعیتهای زندگی خود مینشانند و از هستی خویش بیگانه میشوند، غافل از این مهم که بنا به فرموده پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآلهوسلم : «هر کس به گروهی تشبه جوید، از آنهاست».

همچنین از امام علی علیهالسلام نقل میشود: «بهترین شکل و هیئت، آن است که تو را با مردم آمیزش دهد و میان ایشان زیبایت کند و زبانشان را از تو باز دارد».

گاه این گونه افراد آن قدر در پیروی فرهنگ غرب پیش میروند که اُمور معنوی را کاملاً فراموش میکنند. در نتیجه، بیششتر اوقات به سبب ناتوانی در رسیدن به آنچه آرزوی تغییر آن را داشتهاند، سرخورده میشوند، به پوچی و بیهودگی فکری میرسند تا آنجا که حتی الگوهایشان نیز از احوال آنان متأسف و متعجب میشوند. آنجلا کورمن یکی از این الگوهاست، او میگوید: گاهی من جوانان شما را میبینم که شکل و شمایل ما را به خود دادهاند، واقعاً حیرت میکنم. جوانان شما نیازی به این کارها ندارند... من با جوانی در تهران آشنا شدم که از خانواده مهمی بود، ولی اگر قیافه او را نگاه میکردید، فرقی میان او و من نمییافتید. او به ظاهر کاملاً شبه ما بود، ولی وقتی درونش را میکاویدی تهی و پوچ بود.

البته خود این الگوهای غربی گاه به سبب پوچی و فرهنگشان و نیز به منظور عرضه آن به جهانیان، خود را به شکل و شمایل در آوردهاند، از زبان یکی دیگر از الگوهای غربی میخوانیم: «ما هشداری برای شرقیها هستیم، فرهنگ غرب را به شرق میآوریم و بیچارگی غرب را مینمایانیم».

آری؛ تقلید کورکورانه نتیجهای جز پوچی و پستی برای افراد مدگرا نخواهد داشت؛ واقعیتی که امام صادق علیهالسلام آن را چنین بیان میکنند: «مادامی که جامعه اسلامی از الگوی مصرف بیگانگان تقلید نکند، در مسیر کمال و نیک بختی است. حال آنکه، به شیوه بی دنیان لباس بپوشد و خوراک بخورد، به ذلت میاُفتد».

به فرموده امام علی علیهالسلام : «خوشا به حال کسی که به سنت و طریقه دین عمل کند و از آثار آن پیامبران پیروی کند».

4-پی آمدهای فیزیکی مدگرایی:

یکی دیگر از نشانههای گرایش منفی، به مد، پیدایش مشکلات جسمی برای مدگرایان است؛ زیرا در ساخت بسیاری از وسایلی که مدسازان، تولید و به بازار عرضه میکنند، سلامت روح و جسم انسان موردنظر نیست. شاید منشأ بسیاری از بیماریهای جسمی که از افراد مدگرا به آن دچار هستند، استفاده نابجا از این لوازم غیر استاندارد و غیربهداشتی باشد؛ زیرا هدف مدسازان به ویژه در جوامع غربی از تولید و تبلیغ کالا، کسب درآمد بیشتر با کمترین هزینه ممکن است. بر این اساس، برای غلبه صنعت و اقتصاد بر بخش سیاستهای حاکم در جوامع، موازین عقلی، علمی، اخلاقی و بهداشتی در تولید کالا، به کلی فراموش شده است. به عنوان مثال، امروزه تولید و استفاده از کتان و پنبه و منسوجات به دست آمده آن در صنعت نساجی را مدسازان به ترفندهای گوناگونی از چرخه تولید خارج کردهاند. مدسازان، استفاده از آنها را در طراحی لباس و تهیه پوشاک در کنار الیاف مصنوعی تنوع و رنگارنگ، برای خود عیب و عاری میدانند. در حالی که واقعیت این است که اینان سود سرشماری را بر اثر استفاده از این مواد مصنوعی ارزان قیمت متوجه خویش میکنند و خود آنها را به کار نمیگیرند. پیرو این حرکت، زیر جامههای مردانه و زنانه را نیز با الیاف مصتوعی تولید و به بازار مد عرضه میکنند. با توجه خاصیت الکتریسته زایی و تحریک عصبی و دیگر ناهماهنگی موجود در این گونه بافتههای مصنوعی با محیط بیولوژیکی، بروز ضایعات و حساسیتهای پوستی و جذب مواد شیمیایی به بدن و مسمومیت داخلی، به راحتی قابل پیش بینی میشود.

نمونه دیگر، لباسهای تولیدی مدسازان در جنسهای چرمی، جیر، پلاستیک و مشتقات آن است که خاصیت چسبندگی پارچه و تنگ دوختن آن، تعریق، تنفس و دفع سموم از بدن را با مشکل رو به رو و انسان را بیمار میکند.

همچنین زنان غربی تحت تأثیر تبلیغات سرمایه داران بزرگ سازنده لوازم آرایشی، در استفاده از آن به افراط کشیده شدهاند، آرایشهای خود را شبانه روزی به هم متصل و همواره قسمتهای حساس بدن خود نظیر پوست صورت، موی سر، چشمها، پلکها و ناخنها را با لوازم آرایشی میآرایند، غافل از اینکه مداومت در این امر، سبب جذب مقدار زیادی از مواد شیمیایی به ویژه آنیلین (AniLine) به بدن میشود، که پی آمدهای وخیمی به صورت حساسیتهای پوستی، اِگزما و پیری زودرس برای آنها به همراه داشته است. در اسلام بهرهگیری از پوشاک و لوازم آرایشی شرایط و احکام ویژهای دارد. به عنوان مثال، در جنس، رنگ، شکل، نظافت و آداب لازم برای پوشیدن باید رعایت شود.

رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم میفرماید: «پوشیدن لباس از ابریشم و طلا، برای مردان امت من حرام است».

حضرت علی علیهالسلام نیز فرمود: «لباس پنبهای بپوشید؛ که آن لباس رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم و اهلبیت علیهاالسلام و آن حضرت از لباس پشمی و مُو استفاده نمیکرد، مگر به علتی».

از امام صادق علیهالسلام به پوشیدن لباسهای کتانی سفارش شدهایم، آنجا که میفرماید:

«کتان، لباس پیامبران است و در رشد و تقویت بدن انسان مؤثر است».

 

5-مدگرایی دامن زدن به اسراف و مصرف گرایی:

بروز مدگرایی منفی در جامعه، مصرف گرایی و اسراف در نعمتهای الهی را به همراه دارد. مدگرایان همواره میکوشند از راهها گوناگون، نه برحسب ضرورت، بلکه برا خودنمایی و فخرفروشی با پرداختن به کارهای بی اساس و بی ارزش برای خود شخصیت و جایگاه اجتماعی دروغین کسب کنند. از جمله این مشغولیتهای غرب عبارتند از: خریدهای بی اندازه، استفاده نادرست از وسایل و مواد خریداری شده، نغییر چیدمان لوازم منزل، تغییر مدل اتومبیل، جواهرات و همچنین اسراف در پذیراییها و مهمانیها. بدین ترتیب، تجمل پرستی و مدگرایی برخی جوامع، به ویژه کشورهای در حال توسعه سبب خواهد شد که سود اشرافی گری و مدگرایی آنها به جیب مدسازان بیگانه برود. در این میان، گاهی این گونه جوامع مصرفی برای تأمین نیازهای کاذب افراد مصرف گرا و مدگرا به دریافت قرضها و وامهای سنگین متوسل میشود و با این کار خطر تسلط فرهنگی و سیاسی، آن کشورها را تهدید خواهد کرد.

به هر حال اسراف و مصرف گرایی به هر عنوانی، به هیچ وجه با معیارها و ارزشهای دینی سازگاری نیست. فرهنگ دینی آن را نمیپذیرد، چنان که در قرآن آمده است: «اِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفینِ؛ زیاده روی مکنید که او (خدا) اسراف کاران را دوست ندارد».

و نیز میخوانیم: «وَ اِنَّ المُسْرِفینُ هُم اَصْحابُ النّارِ؛ اسرافکاران، اهل آتش دوزخ هستند». کسانی که مال و ثروت خود را حیف و میل میکنند، در واقع سرمایههای یک مملکت را به هَدر میدهند؛ سرمایه هایی که اگر به درستی به کار گرفته شوند، میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات اساسی افراد جامعه باشد.

 

6-مدگرایی و آشفتگی ذهنی:

وقتی مد، محور اصلی زندگی فرد باشد، تمام‌مدت به زندگی دیگران چشم دوخته است تا وسایل جدید را شناخته و تهیه کند و اگر این امکان برایش فراهم نشود، مشغولیت ذهنی شدیدی پیدا می‌کند به‌خصوص که جریان مد و تغییرهای آن، بسیار سریع و کوتاه‌مدت است و این فواصل کم، باعث ایجاد فشار مالی و ذهنی بسیار به فرد می‌شود.

مدگرایی، موجب از بین رفتن اراده‌ی مدگرایان می‌گردد. آنان از خود، اختیاری در انتخاب نوع پوشش ‌ندارند‌ و به‌طور کامل مطیع مد و مدسازان جهانی‌اند و هر چیزی که تبدیل به مد شد، زشت یا زیبا فرقی ندارد، آنان را در‌بند خود می‌سازد. صرف وقت فراوان در راهی که به سبب تغییر و تحول بسیار، هیچ‌گاه پایانی نخواهد داشت، چیزی جز استرس روحی برای هم‌رنگی با جماعت، دربر نخواهد داشت.

اثرات مثبت مد:

 


1-مد وموفقیت :
ما برای موفق شدن در زندگی نیازمند به راه های گوناگون هستیم و هر كدام از این راه ها ما را بیشتر به موفقیت برساند ، به دفعات مكرر از آن استفاده می كنیم . برای بررسی این موضوع از نظریه موفقیت و انگیزه «هومنز» استفاده می كنیم . وی معتقد است از میان اعمالی كه شخص انجام می دهد ، اگر آن عمل بیشتر به پاداش منجر شود ، احتمال تكرار آن افزایش می یابد و قضیه انگیزه را چنین بیان می كند : اگر عملی كه قبلاباعث موفقیت شده باشد ، همان موفقیت مجددا تكرار شود ، آن شخص ممكن است دست به همان رفتار بزند ، با توجه به همین قضایا می توان گفت كه اگر چه شخص ممكن است با مدگرایی با خانواده خود درگیر شود ولی در میان همسالان خود مورد تشویق و تائید و اعتماد قرار می گیرد و حتی در ارتباط با جنس مخالف به موفقیت رسیده و ارزش و منزلت خود را بالاتر می برد ، چون این موفقیت ها در راستای مدگرایی او انجام گرفته ، این عمل بیشتر مورد تكرار قرار می گیرد .


2-مد و ارزش ومنزلت اجتماعی:
به طوركلی تمامی رفتارهای انسان درراستای برآورده كردن نیازهای اومی باشد وانسان سعی می كند درقالب رفتارها یا واكنش ها بتواند به نیازهای خود پاسخ دهد . مدگرایی نیز یكی از رفتارهایی می باشد كه ما طی آن به طور ناخودآگاه به نیازهای خود پاسخ می دهیم . به اعتقاد «ابراهام مازلو» نیازهای انسان پنج دسته می باشد كه عبارت اند از: نیازهای جسمانی (اساسی ترین نیازهای حیات، مثل غذا وآب) ، نیازهای امنیتی (محیط فیزیكی و احساسی مطمئن) ،نیازهای تعلق داشتن (برقراری دوستی و پذیرش از سوی دیگران)، نیازهای احترام (شناخت، توجه ونیازازسوی دیگران) ،نیازهای خودشكوفایی (پیشرفت، بالاترین دسته نیازها) به گفته مازلوارزش و منزلت یكی از نیازهای مهم انسان می باشد . جوانان نیز بر حسب مقتضیات سنی می خواهند از ارزش واحترام دیگران برخوردار باشند و برای رسیدن به این هدف از ابزارها و شیوه های مختلف استفاده می كنند ؛ برخی از طریق درس خواندن ، عده ای با ورزش و هنر و برخی نیز با تغییرات ظاهری باب روز اظهار وجود می نمایند . بنابراین از لحاظ روانی مد با خودنمایی و نیاز به جلب توجه دیگران به خود بستگی دارد .


فراز
یکشنبه 6 خرداد 1397 05:03 ب.ظ
عالی
Viagra 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:52 ب.ظ

You made your stand extremely well!.
where can you buy viagra over the counter viagra sildenafil uk online viagra without presc find viagra cheap viagra prescription buying viagra order viagra online buy viagra online online viagra online prices
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:52 ب.ظ

Regards! An abundance of postings!

buy viagra online price sildenafil citrate viagra online pharmacy usa buy viagra without consultation uk buy viagra paypal how to buy viagra cheap online pharmacy no prescription can you buy viagra at the store generic viagra online uk cheap online viagra uk
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:24 ق.ظ

Reliable write ups. With thanks.
buy online cialis 5mg where to buy cialis in ontario buy original cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prezzo al pubblico cialis for sale in europa acheter cialis meilleur pri generic cialis in vietnam precios de cialis generico buy original cialis
Buy cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:24 ق.ظ

You actually mentioned it superbly!
cialis sale online cialis kaufen bankberweisung we recommend cheapest cialis cialis diario compra we use it 50 mg cialis dose purchasing cialis on the internet buy cheap cialis in uk prezzo di cialis in bulgaria cialis flussig cialis 20 mg cut in half
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 01:18 ق.ظ
Yes! Finally somethіng aЬоut mezo.
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:11 ق.ظ

Many thanks. Good information.
i recommend cialis generico cialis daily dose generic tadalafil tablets cialis uk cialis manufacturer coupon cialis 20mg generic cialis levitra opinioni cialis generico where cheapest cialis cialis in sconto
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 03:11 ق.ظ

Position nicely utilized.!
low cost cialis 20mg cialis 20 mg effectiveness cialis dosage amounts sialis cialis lilly tadalafi the best choice cialis woman preis cialis 20mg schweiz canadian discount cialis generic cialis tadalafil comprar cialis 10 espa241a
cam4 hack 2016 no survey
دوشنبه 6 آذر 1396 06:37 ب.ظ
من مطمئن نیستم که شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع عالی است.
من نیاز به صرف وقت برای یادگیری خیلی بیشتر و یا کار بیشتر.
با تشکر از شما برای اطلاعات فوق العاده من برای جستجو برای این اطلاعات برای ماموریت من بود.
std testing
شنبه 13 آبان 1396 07:05 ب.ظ
من فکر می کنم مدیر این سایت واقعا سخت تلاش می کند تا از آن حمایت کند
وب سایت خود را، به عنوان در اینجا هر داده ها بر اساس داده های با کیفیت است.
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:40 ب.ظ
من فکر می کنم این یکی از مهم ترین اطلاعات برای من است.

و من خوشحالم خواندن مقاله شما. اما می خواهم به برخی از چیزهای عمومی اشاره کنم، سبک وب سایت ایده آل است،
مقالات واقعا عالی است: D. خوب کار، سلام
hedw
پنجشنبه 4 آبان 1396 07:54 ب.ظ
لطفا منبع شو بگین واسه تحقیقم لازم دارم
cindibunte.weebly.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:04 ق.ظ
Normally I don't learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it!

Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice post.
Can you get an operation to make you taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:11 ب.ظ
That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Brief but very precise information… Thank you for sharing this one.
A must read post!
How we can increase our height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:12 ب.ظ
Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but
after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr...
well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!
How long does it take to recover from Achilles injury?
جمعه 13 مرداد 1396 07:06 ب.ظ
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff
previous to and you are just too wonderful. I actually
like what you've acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.

You make it entertaining and you still take care of to
keep it wise. I can not wait to read much more from you.

This is really a wonderful web site.
Foot Problems
سه شنبه 10 مرداد 1396 02:36 ق.ظ
Hi there Dear, are you truly visiting this site on a regular basis, if
so after that you will without doubt get good know-how.
Edison
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:01 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for اثرات
Sheryl
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:55 ب.ظ
Thanks , I've recently been looking for info about this topic for a long time and yours is the best I've came upon till now.
However, what in regards to the conclusion? Are you sure about
the source?
std screening
دوشنبه 5 تیر 1396 03:43 ق.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز آیا
واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر
به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با فراز
در مفروضات و شما خواهد را خوب به پر کسانی
که معافیت. در صورتی که شما در واقع
که می توانید انجام من خواهد قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
Jacquie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:31 ق.ظ
Simply wish to say your article is as astounding.
The clarity on your post is just cool and i can suppose you are
knowledgeable in this subject. Well along with your permission allow me to snatch your RSS feed to stay
updated with approaching post. Thanks 1,000,000 and please continue the gratifying work.
Dorothy
شنبه 23 اردیبهشت 1396 11:54 ق.ظ
I visited many web pages but the audio feature for
audio songs current at this web page is truly superb.
شنبه 21 اسفند 1395 09:42 ب.ظ
مهدی.s
دوشنبه 16 اسفند 1395 08:32 ب.ظ
ممنون از شما
مطالبتوه عالیییییییییی
مهدی.s
دوشنبه 16 اسفند 1395 08:32 ب.ظ
ممنون از شما
مطالبتوه عالیییییییییی
مهدی.s
دوشنبه 16 اسفند 1395 08:31 ب.ظ
sonita
یکشنبه 17 بهمن 1395 10:39 ب.ظ
mersi kheyliii khob bod
bitseee
چهارشنبه 22 دی 1395 09:24 ب.ظ
وای عالی بود ممنون
YAS DIAMOND
شنبه 4 دی 1395 02:34 ب.ظ
کیرم دهنتون
امیر
چهارشنبه 10 آذر 1395 10:28 ب.ظ
واقعا ممنونم،خیلی بهم کمک کرد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها